Foto: Canva

Kolika će mi biti plata na porodiljskom?

Izvor: Bebac

Prema novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici s decom, naknada za porodiljsko bolovanje se manje-više obračunava na isti način za sve mame, bez obzira u kakvom su radnom statusu.

Izuzetak su samo one majke koje su poljoprivredni osiguranici, ali više o tome u narednim redovima.

VAŽNO JE DA ZNATE!

Vaša naknada će zavisiti od toga koliko ste radile tokom 18 meseci pre odlaska na porodiljsko odsustvo.l

Period na trudničkom bolovanju, u kojem ste dobijale platu, UZIMA se u obzir prilikom obračuna naknade za porodiljsko

Prilikom obračuna naknade, u obzir se uzima vaša bruto plata kao osnovica, ne neto. To utvrđuje lokalna samouprava, a ne poslodavac, i ti se podaci evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i uzima se kao relevantno ono što postoji na dan podnošenja zahteva.
Zbir svih vaših zarada u prethodnih 18 meseci, za koje su plaćeni doprinosi, deli se sa 18.

Ako ste zaposleni kod poslodavca, bilo da imate ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme, vi ostvarujete pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
Za obračun naknade u obzir se uzimaju vaša primanja tokom 18 meseci pre otvaranja porodiljskog bolovanja.
Primer:
Ako ste radili svih 18 meseci i imali platu 40.000 dinara, otprilike isto toliko ćete imati i naknadu za porodiljsko.
obracun za porodiljsko
Ali, ako ste radili 5 meseci i imali platu 40.000 dinara, račun bi onda okvirno izgledao ovako:

naknada za porodiljsko


BEBAC: Država Zakonom štiti sebe na štetu trudnica i porodilja>>>

Zakonom je uvedeno novo pravo koje se odnosi na „ostala primanja po osnovu rođenja deteta“ i ono se odnosi na korisnike koji nisu u radnom odnosu, već su angažovani na osnovu fleksibilnih oblika rada.

U te kategorije spadaju:
  1. žene koje samostalno obavljaju delatnost;
  2. žene koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora;
  3. žene koje su u trenutku rođenja deteta nezaposlene i nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a radile su u periodu koji je od uticaja na ostvarivanje prava;
  4. žene koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva;
  5. žene koje su poljoprivredni osiguranici.
Svim mamama preduzetnicama i mamama koje nisu angažovane po ugovoru o radu zarada se obračunava tako što se bruto osnovice zarada ostvarenih u prethodnih 18 meseci  podele sa 1,5. To znači da će ove mama dobiti MANJE NOVCA na porodiljskom u odnosu na mamu koja je angažovana po ugovoru u radu u privatnoj ili državnoj firmi, a koja je prethodno imala istu platu.
Pre 8. maja 2021. godine važilo je pravilo da se poljoprivrednim osiguranicama osnovica za naknadu obračunava u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta. Ova diskriminatorska odredba proglašena je neustavnom, te od 8. maja ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta mogu ostvariti majke koje su u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bile poljoprivredni osiguranici.

NAKNADA ZARADE SE OBRAČUNAVA NA SLEDEĆI NAČIN:

Ako se preduzetnica opredelila za isplatu lične zarade, i za prethodnih 18 meseci platila doprinose po tom osnovu na osnovicu u ukupnom iznosu od 1.080.000 dinara, mesečna osnovica (bruto) za nju biće 1.080.000 : 18 = 60.000 dinara. Mesečni iznos naknade zarade (neto) biće 60.000 : 1.5 = 40.000 — i to je iznos koji će porodilja primati na račun.
obracun porodiljsko preduzetnice
Primer

BEZ PLAĆENIH DOPRINOSA ZA VREME PORODILJSKOG BOLOVANJA

Pored već umanjenih iznosa koji idu na račun mama preduzetnica, njima neće biti uplaćivani doprinosi za vreme trajanja porodiljskog odsustva! To znači da će one, od te već umanjene sume, veći deo morati same da uplaćuju na račun poreza i doprinosa ili im u suprotnom neće teći staž na porodiljskom bolovanju.
Za sve ostale mame koje su angažovane po ugovoru o radu, pored plate uplaćuju se doprinosi i porodiljsko bolovanje ulazi u staž.
Ukoliko preduzetnice žele da njihova firma nastavi sa radom za vreme odsustva, mame mogu da angažuju poslovođu za kojeg takođe moraju dodatno da plate poreze i doprinose, osim u slučaju kad za poslovođu angažuju člana domaćinstva, što nije uvek ni moguće.
To znači da od svoje plate na porodiljskom, ukoliko žele da im teče staž, moraju da plate doprinose i sebi i poslovođi!

Foto: Shutterstock
Žene koje samostalno obavljaju delatnost ostvaruju pravo na naknadu zarade u dva slučaja:
• zatvaranje preduzetničke radnje;
• imenovanje poslovođe:
— poslovođa mora bitu u radnom odnosu,
— izuzetno poslovođa ne mora biti u radnom odnosu ako je član porodičnog domaćinstva.
Ukoliko se preduzetnica odluči da nastavi poslovanje preko poslovođe, dužna je da plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje po osnovu lične zarade u iznosu od 37,8% (26% PIO + 10,3% zdr. osi., + 1.5% osig. od nezaposlenosti).
Dakle preduzetnica će u prethodno navedenom primeru, od 40.000 koje će dobiti na račun, plaćati doprinose u iznosu od 37,8% * 60.000 = 22.680 dinara.

SKRAĆENO PORODILJSKO ODUSTVO ZA PREDUZETNICE SA TREĆIM DETETOM

Za treće dete sve porodilje koje imaju ugovor o radu, porodiljsko bolovanje traje dve godine. Ali, ovo ne važi za preduzetnice, vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i sve ostale kategorije mama koje nisu u radnom odnosu već su angažovane po drugom osnovu.
Kada je reč o majkama koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva ili koje su osigurane preko poljoprivrede, za obračun naknade za porodiljsko uzimaju se u obzir zarade za koje su plaćeni doprinosi tokom 18 mesecи pre rođenja deteta.
Bruto osnovice zarada ostvarenih u prethodnih 18 meseci dele sa 1,5.

Ovde u većini slučajeva dolazi do zabune, jer se zakon u velikoj većini poštuje i uplaćuje se zarada u odnosu na neto prihod.


Neto zarada je zarada koja je ostvarena na osnovu rada. Ona se prikazuje kao novac zarađen u okviru jednog punog sata. To znači da ako je, na primer, vaša satnica 200 dinara, onda je vaša mesečna zarada, ostvarena na osnovu broja radnih dana i sati, 35.200 dinara.


*grafikon je uzet kao primer, u zavisnosti od ugovora, broja radnih sata i radnih dana, kao i nadoknade koja je u njemu navedena zavisi i kolika vam je neto plata!
Zabuna nastaje jer većina osoba svoju neto zaradu gleda kao ukupan prihod koji legne na račun. Što je pogrešno, jer se u ukupan prihod uračunava i uplata putnog troška, uplata doprinosa, kao i uplata toplog obroka koji se za vreme porodiljskog bolovanja NE UPLAĆUJU.

Isti slučaj je i sa preduzetnicama!

Ukoliko su zaposlene u svojoj preduzetničkoj radnji, treba da računaju samo zaradu koju ostvaruju na osnovu jednog sata rada.

Ukoliko nisu, uzima im se prosek plate, te im se na osnovu poreza i doprinosa koji se obračunavaju u Poreskoj upravi odbija deo i ostavlja procenjena neto zarada.

Minimalac zagarantovan prva tri meseca

Vaša naknada na porodiljskom ne može biti veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji. Mamama sa većim primanjima nakanda od sledeće godine biće veća, ali neće moći da bude veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji, prema podacima republičkog nadležnog organa.

Sve majke, bez obzira na dužinu radnog staža pre rođenja deteta, ne mogu imati naknadu za porodiljsko manju od republičkog minimalca. Međutim, minimalni iznos je zagarantovan samo u prva tri meseca od rođenja deteta, dok naknada za odsustvo radi nege deteta koje se nadovezuje na porodiljsko bolovanje može biti i manja od minimalca.
Primer
Umesto 13.333 dinara, te majke će dobijati iznos republičkog minimalca koji je oko 30.000 dinara u prva tri meseca, a u ovom primeru 13.333 dinara za odsustvo radi nege deteta koje traje do povratka na posao. 
Ako se zaposlite tokom trudnoće, i odmah otvorite trudničko bolovanje, a niste radile u prethodnih 18 meseci, tj. niste imale nikakvu zaradu, nećete imati pravo na naknadu za porodiljsko bolovanje.
Iznos naknade na porodiljskom se ne umanjuje po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) objavila je “Bebinu prvu računaljku”, alat koji porodiljama pomaže da izračunaju kolika će im biti nadoknada tokom porodiljskog odsustva.

Novinari BIRN-a kreirali su Bebinu prvu računaljku, svojevrsni vodič koji za cilj ima da trudnicama i majkama pomogne da ostvare svoja prava.

 

(Tekst ažuriran 05. oktobra 2020)

Postanite član Bebac porodice! Registrujte se

Da li ste trudni ili imate bebu?

Unesite termin porođaja ili datum rođenja vašeg bebca i pratite njegov razvoj iz nedelje u nedelju.

Komentari (0)

Ostavite komentar

Izračunajte termin porođaja

Unesite prvi dan Vašeg
poslednjeg ciklusa

Prosečno trajanje ciklusa

Prema novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici s decom, naknada za porodiljsko bolovanje se manje-više obračunava na isti način za sve mame, bez obzira u kakvom su radnom statusu.

Izuzetak su samo one majke koje su poljoprivredni osiguranici, ali više o tome u narednim redovima.

VAŽNO JE DA ZNATE!

Vaša naknada će zavisiti od toga koliko ste radile tokom 18 meseci pre odlaska na porodiljsko odsustvo.l

Period na trudničkom bolovanju, u kojem ste dobijale platu, UZIMA se u obzir prilikom obračuna naknade za porodiljsko

Prilikom obračuna naknade, u obzir se uzima vaša bruto plata kao osnovica, ne neto. To utvrđuje lokalna samouprava, a ne poslodavac, i ti se podaci evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i uzima se kao relevantno ono što postoji na dan podnošenja zahteva.
Zbir svih vaših zarada u prethodnih 18 meseci, za koje su plaćeni doprinosi, deli se sa 18.

Ako ste zaposleni kod poslodavca, bilo da imate ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme, vi ostvarujete pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
Za obračun naknade u obzir se uzimaju vaša primanja tokom 18 meseci pre otvaranja porodiljskog bolovanja.
Primer:
Ako ste radili svih 18 meseci i imali platu 40.000 dinara, otprilike isto toliko ćete imati i naknadu za porodiljsko.
obracun za porodiljsko
Ali, ako ste radili 5 meseci i imali platu 40.000 dinara, račun bi onda okvirno izgledao ovako:

naknada za porodiljsko


BEBAC: Država Zakonom štiti sebe na štetu trudnica i porodilja>>>

Zakonom je uvedeno novo pravo koje se odnosi na „ostala primanja po osnovu rođenja deteta“ i ono se odnosi na korisnike koji nisu u radnom odnosu, već su angažovani na osnovu fleksibilnih oblika rada.

U te kategorije spadaju:
  1. žene koje samostalno obavljaju delatnost;
  2. žene koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora;
  3. žene koje su u trenutku rođenja deteta nezaposlene i nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a radile su u periodu koji je od uticaja na ostvarivanje prava;
  4. žene koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva;
  5. žene koje su poljoprivredni osiguranici.
Svim mamama preduzetnicama i mamama koje nisu angažovane po ugovoru o radu zarada se obračunava tako što se bruto osnovice zarada ostvarenih u prethodnih 18 meseci  podele sa 1,5. To znači da će ove mama dobiti MANJE NOVCA na porodiljskom u odnosu na mamu koja je angažovana po ugovoru u radu u privatnoj ili državnoj firmi, a koja je prethodno imala istu platu.
Pre 8. maja 2021. godine važilo je pravilo da se poljoprivrednim osiguranicama osnovica za naknadu obračunava u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta. Ova diskriminatorska odredba proglašena je neustavnom, te od 8. maja ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta mogu ostvariti majke koje su u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bile poljoprivredni osiguranici.

NAKNADA ZARADE SE OBRAČUNAVA NA SLEDEĆI NAČIN:

Ako se preduzetnica opredelila za isplatu lične zarade, i za prethodnih 18 meseci platila doprinose po tom osnovu na osnovicu u ukupnom iznosu od 1.080.000 dinara, mesečna osnovica (bruto) za nju biće 1.080.000 : 18 = 60.000 dinara. Mesečni iznos naknade zarade (neto) biće 60.000 : 1.5 = 40.000 — i to je iznos koji će porodilja primati na račun.
obracun porodiljsko preduzetnice
Primer

BEZ PLAĆENIH DOPRINOSA ZA VREME PORODILJSKOG BOLOVANJA

Pored već umanjenih iznosa koji idu na račun mama preduzetnica, njima neće biti uplaćivani doprinosi za vreme trajanja porodiljskog odsustva! To znači da će one, od te već umanjene sume, veći deo morati same da uplaćuju na račun poreza i doprinosa ili im u suprotnom neće teći staž na porodiljskom bolovanju.
Za sve ostale mame koje su angažovane po ugovoru o radu, pored plate uplaćuju se doprinosi i porodiljsko bolovanje ulazi u staž.
Ukoliko preduzetnice žele da njihova firma nastavi sa radom za vreme odsustva, mame mogu da angažuju poslovođu za kojeg takođe moraju dodatno da plate poreze i doprinose, osim u slučaju kad za poslovođu angažuju člana domaćinstva, što nije uvek ni moguće.
To znači da od svoje plate na porodiljskom, ukoliko žele da im teče staž, moraju da plate doprinose i sebi i poslovođi!

Foto: Shutterstock
Žene koje samostalno obavljaju delatnost ostvaruju pravo na naknadu zarade u dva slučaja:
• zatvaranje preduzetničke radnje;
• imenovanje poslovođe:
— poslovođa mora bitu u radnom odnosu,
— izuzetno poslovođa ne mora biti u radnom odnosu ako je član porodičnog domaćinstva.
Ukoliko se preduzetnica odluči da nastavi poslovanje preko poslovođe, dužna je da plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje po osnovu lične zarade u iznosu od 37,8% (26% PIO + 10,3% zdr. osi., + 1.5% osig. od nezaposlenosti).
Dakle preduzetnica će u prethodno navedenom primeru, od 40.000 koje će dobiti na račun, plaćati doprinose u iznosu od 37,8% * 60.000 = 22.680 dinara.

SKRAĆENO PORODILJSKO ODUSTVO ZA PREDUZETNICE SA TREĆIM DETETOM

Za treće dete sve porodilje koje imaju ugovor o radu, porodiljsko bolovanje traje dve godine. Ali, ovo ne važi za preduzetnice, vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i sve ostale kategorije mama koje nisu u radnom odnosu već su angažovane po drugom osnovu.
Kada je reč o majkama koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva ili koje su osigurane preko poljoprivrede, za obračun naknade za porodiljsko uzimaju se u obzir zarade za koje su plaćeni doprinosi tokom 18 mesecи pre rođenja deteta.
Bruto osnovice zarada ostvarenih u prethodnih 18 meseci dele sa 1,5.

Ovde u većini slučajeva dolazi do zabune, jer se zakon u velikoj većini poštuje i uplaćuje se zarada u odnosu na neto prihod.


Neto zarada je zarada koja je ostvarena na osnovu rada. Ona se prikazuje kao novac zarađen u okviru jednog punog sata. To znači da ako je, na primer, vaša satnica 200 dinara, onda je vaša mesečna zarada, ostvarena na osnovu broja radnih dana i sati, 35.200 dinara.


*grafikon je uzet kao primer, u zavisnosti od ugovora, broja radnih sata i radnih dana, kao i nadoknade koja je u njemu navedena zavisi i kolika vam je neto plata!
Zabuna nastaje jer većina osoba svoju neto zaradu gleda kao ukupan prihod koji legne na račun. Što je pogrešno, jer se u ukupan prihod uračunava i uplata putnog troška, uplata doprinosa, kao i uplata toplog obroka koji se za vreme porodiljskog bolovanja NE UPLAĆUJU.

Isti slučaj je i sa preduzetnicama!

Ukoliko su zaposlene u svojoj preduzetničkoj radnji, treba da računaju samo zaradu koju ostvaruju na osnovu jednog sata rada.

Ukoliko nisu, uzima im se prosek plate, te im se na osnovu poreza i doprinosa koji se obračunavaju u Poreskoj upravi odbija deo i ostavlja procenjena neto zarada.

Minimalac zagarantovan prva tri meseca

Vaša naknada na porodiljskom ne može biti veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji. Mamama sa većim primanjima nakanda od sledeće godine biće veća, ali neće moći da bude veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji, prema podacima republičkog nadležnog organa.

Sve majke, bez obzira na dužinu radnog staža pre rođenja deteta, ne mogu imati naknadu za porodiljsko manju od republičkog minimalca. Međutim, minimalni iznos je zagarantovan samo u prva tri meseca od rođenja deteta, dok naknada za odsustvo radi nege deteta koje se nadovezuje na porodiljsko bolovanje može biti i manja od minimalca.
Primer
Umesto 13.333 dinara, te majke će dobijati iznos republičkog minimalca koji je oko 30.000 dinara u prva tri meseca, a u ovom primeru 13.333 dinara za odsustvo radi nege deteta koje traje do povratka na posao. 
Ako se zaposlite tokom trudnoće, i odmah otvorite trudničko bolovanje, a niste radile u prethodnih 18 meseci, tj. niste imale nikakvu zaradu, nećete imati pravo na naknadu za porodiljsko bolovanje.
Iznos naknade na porodiljskom se ne umanjuje po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) objavila je “Bebinu prvu računaljku”, alat koji porodiljama pomaže da izračunaju kolika će im biti nadoknada tokom porodiljskog odsustva.

Novinari BIRN-a kreirali su Bebinu prvu računaljku, svojevrsni vodič koji za cilj ima da trudnicama i majkama pomogne da ostvare svoja prava.

 

(Tekst ažuriran 05. oktobra 2020)

Izračunajte vaš BMI
Pol:

Godine starosti:

Vaša visina:

Vaša težina:

Vaš BMI iznosi
22,5
Normalna težina

Neuhranjenost
Normalna telesna masa
Manja gojaznost
Gojaznost
Velika gojaznost
Preterana gojaznost
Napomena: BMI kalkulator služi isključivo u informativne svrhe i rezultati su okvirni. Nije zamena za dijagnostičku metodu. Vrednosti ne važe za decu do 18 godina, trudnice i dojilje, bolešljive i slabe osobe
Utvrdite kada su vam plodni dani i povećajte šanse da ostanete u drugom stanju.

Potrebno je samo da unesete prvi dan vašeg poslednjeg ciklusa i prosečno trajanje i dobićete kalendar plodnih dana za narednih pet meseci.

Izračunavanje plodnih i neplodnih dana je metoda koja se zasniva na karakteristikama menstrualnog ciklusa. Svaka žena koja ima ciklus na 28 dana, ima ovulaciju (oslobađanje jajne ćelije) oko 14. dana ciklusa.
Izračunajte plodne dane

Prvi dan poslednje menstruacije

Prosečno trajanje ciklusa
Ovulacija ≈
Ned. 20.07.2021. Pet. 25.07.2021.
Danas je Petak, 12.07.2024
Plodni dani
Menstruacija
dana 5 Menstruacija
dana 15 Folikularna faza
dana 6 Ovulacija
Sledeća menstruacija
za ≈ 28 dana

Može vas zanimati još i

No tags found for this post.

Najnovije