Foto:

Kako da otvorim bolovanje radi posebne nege deteta

Izvor: Bebac

Na bolovanje radi posebne nege deteta odlaze roditelj ili staratelj zbog deteta kome je neophodna posebna nega. Ukoliko dete ima psihičku ili fizičku ometenosti, jedan od roditelja ima pravo da, po isteku porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta, odsustvuje sa rada ili da radi sa pola radnog vremena. Ova vrsta bolovanja važi za roditelje ili staratelje dece starosti do pet godina.Foto: Freepik

Roditeljima dece kojima je potrebna pomoć i posebna nega dozvoljava bolovanje radi posebne nege deteta. Vrste ometenosti u razvoju, zbog kojih se dozvoljava bolovanje, definisane su Pravilnikom o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada. U okviru Pravilnika navodi se da deca sa smetnjama u razvoju, teže narušenim zdravljem i invaliditetom ona čiji će roditelji moći na bolovanje radi njihove nege. Ipak, da bi bolovanje bilo otvoreno potrebni su pojedini koraci poput upućivanja Zahtev za komisiju i prikupljanje medicinske dokumentacije.

 

Prilikom procene deteta na komisiji posebno se u vid uzimaju sledeći razvojni domeni:

 

1.  Socioemocionalni razvoj (emotivne funkcije i aktivnosti), 

2.  Kognitivni razvoj, funkcije i aktivnosti komunikacije,

3.  Fizički razvoj – funkcije aktivnosti pokreta, 

4.  Adaptivne veštine – funkcije aktivnosti svakodnevnog života, 

5.  Funkcije čula (čulo vida, sluha i osećaj bola).

 

 

Pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege ili rada sa polovičnim radnim vremenom, kao i pravo na naknadu zarade, utvrđuje se najpre na osnovu podnetog zahteva za veštačenje zdravstvenog stanja deteta. Zahtev za otvaranje bolovanja radi posebne nege deteta, kao i zahtev za ostvarivanja prava na naknadu, sa medicinskom dokumentacijom, podnosite nadležnom organu jedinice lokalne samouprave prema vašem mestu prebivališta.

 

Zahtevi koje podnosite:

 

1.  Zahteva za veštačenje zdravstvenog stanja deteta koji se podnosi na Obrascu broj 1 – ZOPND.

2.  Zahteva za naknadu koji se  podnosi na Obrascu broj 1a – ZONPND

 

Potrebna medicinska dokumentacija potrebna za komisiju radi otvaranja bolovanja radi posebne nege deteta:

 

1.  Mišljenje izabranog pedijatra ili obrazac prijave deteta sa smetnjama u razvoju,

2.  Nalaze drugih lekara specijalista

3.  Nalaze zdravstvenih saradnika

4.  Drugu dokumentaciju bitnu za ostvarivanje prava

 

Ostalu dokumentaciju može zahtevati nadležni organ po službenoj dužnosti (JMBG, prebivalište, državljnstvo, podatke o socio-ekonomskom statusu, podatke za obračun i isplatu naknada zarade).

 


 

Pročitajte još:

Porodiljsko bolovanje – sve na jednom mestu

 


 
 

Kada vam istekne bolovanje radi nege deteta (koje se kolokvijalno zove i porodiljsko bolovanje) koje traje godinu dana, možete da otvorite bolovanje radi posebne nege deteta. Pošto ono treba da se nadoveže na prethodno bolovanje, ukoliko posebna nega bude odobrena, ne treba da se vratite na posao niti da zatvarate porodiljsko bolovanje.

 

Foto: Freepik

 

Zato je najbolje da na vreme prikupite svu dokumentaciju kako bi komisija mogla da vam odobri bolovanje radi posebne nege deteta pre isteka porodiljskog bolovanja.

 

Zahtev za ostvaranje bolovanja radi posebne nege deteta, sa medicinskom dokumentacijom, podnosite nadležnoj opštinskoj ili gradskoj službi dečije zaštite, prema vašem mestu prebivališta. Zahtev se može podneti 45 dana pre isteka odsustva sa rada radi nege deteta.

 

Nakon podnetog zahteva dobićete poziv da sa bebom dođete na veštačenje, u pojedinim i situacijama kada su okolnosti takve, komisija može dati mišljenje i bez pregleda deteta.

 

Veštačenje radi Prvostepena komisija koja daje mišljenje o  zdravstvenom stanju deteta, ali i mišljenje o potrebi da roditelj ostvari pravo na naknadu po osnovu posebne nege deteta.

 

Komisija koja pregleda dete, i dostavljenu dokumentaciju, ima četiri člana: lekar veštak iz RFZO, lekar specijalnista, zdravstveni saradnik i predstavnik lokalne samouprave. 

 

Ukoliko komisija odobri bolovanje ona svoje mišljenje šalje lokalnoj samoupravi u roku od tri dana. Nakon što Opština ili Grad prime mišljenje prosleđuju ga roditelju i njegovom poslodavcu (najkasnije tri dana od dana primanja mišljenja od komisije).

 

Poslodavac na osnovu primljenog mišljenja potom donosi rešenje o pravu na odsustvo (ili rada sa polovinom radnog vremena). To rešenje poslodavac šalje nazad lokalnoj samoupravi, kao i roditelju. Dakle, poslodavac i Komisija međusobom komuniciraju i dostavljaju sva dokumenta potrebna za otvaranje bolovanja radi posebne nege deteta, a roditelj nema obavezu da sam šalje dokumentciju poslodavcu.     

 

Tek nakon što poslodavac pošalje Rešenje nazad lokalnoj samoupravi radi se rešenje o pravu na naknadu za vreme bolovanja. Ukoliko je pak, na mišljenje komisije uložen prigovor, procedura će biti nešto duža. Ako je ipak neko uložio prigovor na mišljenje komisije ona ide još jednom na razmatranje Drugostepenoj komisiji. Prigovor na mišljenje komisije, između ostalog, može uložiti i poslodavac u roku od osam dana od dana primanja mišljenja.

U zavisnosti od detetove bolesti, ovo bolovanje može da traje najduže do navršenih pet godina života deteta.Foto: Freepik

Naknada plate koju primate za vreme bolovanje radi posebne nege deteta računa se tako što se računa prosek plata koje ste primili 18 meseci pre porodiljskog. Tačnije, naknade plate za vreme bolovanje radi posebne nege, za zaposlene kod poslodavca, biće zbir mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. 

 

Pravo na bolovanje imaju ili majka ili otac bolesnog deteta. Ukoliko u porodici postoji više dece kojima je potrebna produžena nega, a različitog su reda rođenja, mogu je koristiti oba roditelja istovremeno. Naknada za bolovanje zarad posebne nege deteta ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

 

Pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, prema odluci Ustavnog Suda, može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Prema obrazloženju US licu koje je u radnom odnosu i koje koristi zakonsko pravo da odsustvuje sa rada zbog posebne nege deteta bilo je uskraćeno zakonsko pravo iz obaveznog zdravstvenog i penzijskog osiguranja, a samim tim to pravo uskraćeno je i njegovom detetu. Ova diskriminatorska i neustavna odredba prestala je da važi po odluci US koja je počela da važi nakon objavljivanja odluke u Službenom glasniku 28. maja 2021. godine

 

Prilikom isplate naknade zarade od nje se neće umanjiti nikakve novčane obustave, rate kredita i slično, već je se ostavlja na roditelju da te obaveze plati samostalno. 
 

(Ažurirano: 02.07.2021.)

 

 

Postanite član Bebac porodice! Registrujte se

Da li ste trudni ili imate bebu?

Unesite termin porođaja ili datum rođenja vašeg bebca i pratite njegov razvoj iz nedelje u nedelju.

Komentari (0)

Ostavite komentar

Izračunajte termin porođaja

Unesite prvi dan Vašeg
poslednjeg ciklusa

Prosečno trajanje ciklusa

Na bolovanje radi posebne nege deteta odlaze roditelj ili staratelj zbog deteta kome je neophodna posebna nega. Ukoliko dete ima psihičku ili fizičku ometenosti, jedan od roditelja ima pravo da, po isteku porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta, odsustvuje sa rada ili da radi sa pola radnog vremena. Ova vrsta bolovanja važi za roditelje ili staratelje dece starosti do pet godina.Foto: Freepik

Roditeljima dece kojima je potrebna pomoć i posebna nega dozvoljava bolovanje radi posebne nege deteta. Vrste ometenosti u razvoju, zbog kojih se dozvoljava bolovanje, definisane su Pravilnikom o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada. U okviru Pravilnika navodi se da deca sa smetnjama u razvoju, teže narušenim zdravljem i invaliditetom ona čiji će roditelji moći na bolovanje radi njihove nege. Ipak, da bi bolovanje bilo otvoreno potrebni su pojedini koraci poput upućivanja Zahtev za komisiju i prikupljanje medicinske dokumentacije.

 

Prilikom procene deteta na komisiji posebno se u vid uzimaju sledeći razvojni domeni:

 

1.  Socioemocionalni razvoj (emotivne funkcije i aktivnosti), 

2.  Kognitivni razvoj, funkcije i aktivnosti komunikacije,

3.  Fizički razvoj – funkcije aktivnosti pokreta, 

4.  Adaptivne veštine – funkcije aktivnosti svakodnevnog života, 

5.  Funkcije čula (čulo vida, sluha i osećaj bola).

 

 

Pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege ili rada sa polovičnim radnim vremenom, kao i pravo na naknadu zarade, utvrđuje se najpre na osnovu podnetog zahteva za veštačenje zdravstvenog stanja deteta. Zahtev za otvaranje bolovanja radi posebne nege deteta, kao i zahtev za ostvarivanja prava na naknadu, sa medicinskom dokumentacijom, podnosite nadležnom organu jedinice lokalne samouprave prema vašem mestu prebivališta.

 

Zahtevi koje podnosite:

 

1.  Zahteva za veštačenje zdravstvenog stanja deteta koji se podnosi na Obrascu broj 1 – ZOPND.

2.  Zahteva za naknadu koji se  podnosi na Obrascu broj 1a – ZONPND

 

Potrebna medicinska dokumentacija potrebna za komisiju radi otvaranja bolovanja radi posebne nege deteta:

 

1.  Mišljenje izabranog pedijatra ili obrazac prijave deteta sa smetnjama u razvoju,

2.  Nalaze drugih lekara specijalista

3.  Nalaze zdravstvenih saradnika

4.  Drugu dokumentaciju bitnu za ostvarivanje prava

 

Ostalu dokumentaciju može zahtevati nadležni organ po službenoj dužnosti (JMBG, prebivalište, državljnstvo, podatke o socio-ekonomskom statusu, podatke za obračun i isplatu naknada zarade).

 


 

Pročitajte još:

Porodiljsko bolovanje – sve na jednom mestu

 


 
 

Kada vam istekne bolovanje radi nege deteta (koje se kolokvijalno zove i porodiljsko bolovanje) koje traje godinu dana, možete da otvorite bolovanje radi posebne nege deteta. Pošto ono treba da se nadoveže na prethodno bolovanje, ukoliko posebna nega bude odobrena, ne treba da se vratite na posao niti da zatvarate porodiljsko bolovanje.

 

Foto: Freepik

 

Zato je najbolje da na vreme prikupite svu dokumentaciju kako bi komisija mogla da vam odobri bolovanje radi posebne nege deteta pre isteka porodiljskog bolovanja.

 

Zahtev za ostvaranje bolovanja radi posebne nege deteta, sa medicinskom dokumentacijom, podnosite nadležnoj opštinskoj ili gradskoj službi dečije zaštite, prema vašem mestu prebivališta. Zahtev se može podneti 45 dana pre isteka odsustva sa rada radi nege deteta.

 

Nakon podnetog zahteva dobićete poziv da sa bebom dođete na veštačenje, u pojedinim i situacijama kada su okolnosti takve, komisija može dati mišljenje i bez pregleda deteta.

 

Veštačenje radi Prvostepena komisija koja daje mišljenje o  zdravstvenom stanju deteta, ali i mišljenje o potrebi da roditelj ostvari pravo na naknadu po osnovu posebne nege deteta.

 

Komisija koja pregleda dete, i dostavljenu dokumentaciju, ima četiri člana: lekar veštak iz RFZO, lekar specijalnista, zdravstveni saradnik i predstavnik lokalne samouprave. 

 

Ukoliko komisija odobri bolovanje ona svoje mišljenje šalje lokalnoj samoupravi u roku od tri dana. Nakon što Opština ili Grad prime mišljenje prosleđuju ga roditelju i njegovom poslodavcu (najkasnije tri dana od dana primanja mišljenja od komisije).

 

Poslodavac na osnovu primljenog mišljenja potom donosi rešenje o pravu na odsustvo (ili rada sa polovinom radnog vremena). To rešenje poslodavac šalje nazad lokalnoj samoupravi, kao i roditelju. Dakle, poslodavac i Komisija međusobom komuniciraju i dostavljaju sva dokumenta potrebna za otvaranje bolovanja radi posebne nege deteta, a roditelj nema obavezu da sam šalje dokumentciju poslodavcu.     

 

Tek nakon što poslodavac pošalje Rešenje nazad lokalnoj samoupravi radi se rešenje o pravu na naknadu za vreme bolovanja. Ukoliko je pak, na mišljenje komisije uložen prigovor, procedura će biti nešto duža. Ako je ipak neko uložio prigovor na mišljenje komisije ona ide još jednom na razmatranje Drugostepenoj komisiji. Prigovor na mišljenje komisije, između ostalog, može uložiti i poslodavac u roku od osam dana od dana primanja mišljenja.

U zavisnosti od detetove bolesti, ovo bolovanje može da traje najduže do navršenih pet godina života deteta.Foto: Freepik

Naknada plate koju primate za vreme bolovanje radi posebne nege deteta računa se tako što se računa prosek plata koje ste primili 18 meseci pre porodiljskog. Tačnije, naknade plate za vreme bolovanje radi posebne nege, za zaposlene kod poslodavca, biće zbir mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. 

 

Pravo na bolovanje imaju ili majka ili otac bolesnog deteta. Ukoliko u porodici postoji više dece kojima je potrebna produžena nega, a različitog su reda rođenja, mogu je koristiti oba roditelja istovremeno. Naknada za bolovanje zarad posebne nege deteta ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

 

Pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, prema odluci Ustavnog Suda, može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Prema obrazloženju US licu koje je u radnom odnosu i koje koristi zakonsko pravo da odsustvuje sa rada zbog posebne nege deteta bilo je uskraćeno zakonsko pravo iz obaveznog zdravstvenog i penzijskog osiguranja, a samim tim to pravo uskraćeno je i njegovom detetu. Ova diskriminatorska i neustavna odredba prestala je da važi po odluci US koja je počela da važi nakon objavljivanja odluke u Službenom glasniku 28. maja 2021. godine

 

Prilikom isplate naknade zarade od nje se neće umanjiti nikakve novčane obustave, rate kredita i slično, već je se ostavlja na roditelju da te obaveze plati samostalno. 
 

(Ažurirano: 02.07.2021.)

 

 

Izračunajte vaš BMI
Pol:

Godine starosti:

Vaša visina:

Vaša težina:

Vaš BMI iznosi
22,5
Normalna težina

Neuhranjenost
Normalna telesna masa
Manja gojaznost
Gojaznost
Velika gojaznost
Preterana gojaznost
Napomena: BMI kalkulator služi isključivo u informativne svrhe i rezultati su okvirni. Nije zamena za dijagnostičku metodu. Vrednosti ne važe za decu do 18 godina, trudnice i dojilje, bolešljive i slabe osobe
Utvrdite kada su vam plodni dani i povećajte šanse da ostanete u drugom stanju.

Potrebno je samo da unesete prvi dan vašeg poslednjeg ciklusa i prosečno trajanje i dobićete kalendar plodnih dana za narednih pet meseci.

Izračunavanje plodnih i neplodnih dana je metoda koja se zasniva na karakteristikama menstrualnog ciklusa. Svaka žena koja ima ciklus na 28 dana, ima ovulaciju (oslobađanje jajne ćelije) oko 14. dana ciklusa.
Izračunajte plodne dane

Prvi dan poslednje menstruacije

Prosečno trajanje ciklusa
Ovulacija ≈
Ned. 20.07.2021. Pet. 25.07.2021.
Danas je Sreda, 24.07.2024
Plodni dani
Menstruacija
dana 5 Menstruacija
dana 15 Folikularna faza
dana 6 Ovulacija
Sledeća menstruacija
za ≈ 28 dana

Može vas zanimati još i

Najnovije